Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2008r