Raport bieżący nr 5/2008

Tytuł raportu: Dopuszczenie do obrotu giełdowego instrumentów finansowych ENEA S.A.
Data: 13.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Nr 825/2008 z dnia 13 listopada 2008r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda:

a) 295.987.473 akcje serii A,

b) 103.816.150 akcji serii C;

2) 21.420.577 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ENEA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1 nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ENEA S.A. w wyniku emisji akcji serii C.