Raport bieżący nr 3/2008

Tytuł raportu: Dokonanie przydziału akcji serii C
Data: 12.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A.(Emitent) informuje, iż w dniu 10 i 12 listopada 2008 r. podjął uchwały w sprawie przydziału akcji serii C. W ramach oferty publicznej zostały subskrybowane i należycie opłacone 103.816.150 (słownie: sto trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii C, w związku z czym emisja doszła do skutku.

Emitent informuje, iż w ramach poszczególnych transz dokonano przydziału akcji w liczbie:

1. Transza Inwestorów Detalicznych: 3.460.538 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji serii C; w związku ze złożeniem zapisów na większą liczbę akcji niż oferowana w Transzy Inwestorów Detalicznych, zapisy tych inwestorów zostały zredukowane; średnia stopa redukcji wynosi 20,36%;

2. Transza Inwestorów Branżowych: 82.395.573 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje serii C; wszystkie akcje w Transzy Inwestorów Branżowych zostały przydzielone jednemu inwestorowi, tj. spółce Vattenfall AB z siedzibą w Sztokholmie, w Szwecji; oraz

3. Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 17,960,039 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji serii C, w tym Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych: 6.364.577 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji serii C oraz Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych: 11.595.462 (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje serii C.

Cena sprzedaży akcji serii C wynosiła:

1.W Transzy Inwestorów Detalicznych: 15,40 zł za 1 akcję;

2.W Transzy Inwestorów Branżowych: 20,14 zł za 1 akcję; oraz

3.W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 15,40 zł za 1 akcję.

Pełny raport, o którym mowa w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie przekazany w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji.