Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego - w zakresie podstawowych danych teleadresowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA SA
Data: 25.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2005

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd ENEA SA informuje o następującej zmianie w treści prospektu emisyjnego Spółki:

na stronie 110 Rozdziału IV, w punkcie 4.28.4 w pozycji 27 w kolumnie 6 było:

brak strony www

obecnie jest:

www.entur.pl