Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego - wejście Zarządu ENEA S.A. w spór zbiorowy ze związkami zawodowymi
Data: 01.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2005

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd ENEA S.A. informuje o następującej zmianie do prospektu emisyjnego: - w rozdziale VII pkt. 7.2.7. prospektu na końcu dodano akapit o brzmieniu: "Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23.05.1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 91 r. Nr 55, poz. 236 z póżn. zm.), na skutek niespełnienia do dnia 30 czerwca 2005 r. żądań zgłoszonych przez organizacje związkowe, w piśmie z dnia 27 czerwca 2005 r, Zarząd ENEA S.A. wszedł w spór zbiorowy ze związkami zawodowymi."