Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego - zadeklarowana dywidenda za 2004 rok
Data: 01.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2005

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd ENEA S.A. informuje o następującej zmianie do prospektu emisyjnego:

- w rozdziale I pkt. 1.3.1. prospektu oraz w rozdziale I pkt. 1.3.2. prospektu na końcu dodano akapit o brzmieniu: "W dniu 30 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Zgodnie z powyższą uchwałą akcjonariuszowi Spółki wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 10.000.000,00 złotych, tj. 4,51 zł na jedną akcję."

- w rozdziale I pkt. 1.4.1. prospektu na końcu dodano akapit o brzmieniu: "W dniu 30 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Zgodnie z powyższą uchwałą akcjonariuszowi Spółki wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 10.000.000,00 złotych. W związku z powyższym stopa wypłaty dywidendy za 2004 rok wynosi 32,41%"

- w rozdziale I pkt. 1.4.2. prospektu na końcu dodano akapit o brzmieniu: "W dniu 30 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Zgodnie z powyższą uchwałą akcjonariuszowi Spółki wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 10.000.000,00 złotych. W związku z powyższym stopa wypłaty dywidendy za 2004 rok wynosi 24,05%"