Tytuł raportu: Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG
Data: 30.06.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2005

Podstawa prawna

§ 4 RO - osoba do kontaktów

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy, jest Przemysław Łyczyński.