Tytuł raportu: Oświadczenie w sprawie stałego przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych
Data: 30.06.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2005

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

Zarząd ENEA S.A. oświadcza o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznych, zawierających odpowiednio skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe, o których mowa w §94 ust.1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 49, rok 2005, poz. 463). W tejże formie, jako pierwszy przekazany zostanie skonsolidowany raport za II kwartał 2005 roku. Raporty zarówno kwartalne, jak i półroczne będą sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.