Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Raport bieżący nr 4/2005

Tytuł raportu: Aktualizacja prospektu emisyjnego – zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 01.07.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2005

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym w prospekcie emisyjnym dokonano następujących aktualizacji:

1. w Rozdziale VII pkt. 7.3. prospektu emisyjnego na końcu punktu dodano:

"W dniu 30 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, wskutek której odwołano Pana Rafała Kowalczyka i powołano do Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Ziębę."

2. w Rozdziale VII pkt. 7.3. 3. prospektu emisyjnego w ppkt. k) na końcu dodano:

"W dniu 30 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, wskutek której odwołano Pana Rafała Kowalczyka ze składu Rady Nadzorczej."

3. w Rozdziale VII pkt. 7.3. 3. prospektu emisyjnego na końcu dodano ppkt. l):

l) Krzysztof Zięba

Krzysztof Zięba, lat 56, PESEL 49041506218.

Krzysztof Zięba posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W latach 1968-1999 był pracownikiem warszawskiej spółki dystrybucyjnej STOEN S.A., gdzie przez ostatnie siedem lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W latach 1999-2000 był prezesem Zarządu spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną DYSEN S.A., a w latach 2001-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.

Krzysztof Zięba nie jest uprawniony do nabycia akcji pracowniczych. Krzysztof Zięba nie ma zamiaru nabycia lub zbycia w przyszłości akcji Emitenta lub akcji lub udziałów jednostek jego grupy kapitałowej.