Szukaj

Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Enea S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) ENEA S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000012483, REGON: 630139960, NIP: 777-00-20-640, kapitał zakładowy: 441 442 578 zł, kapitał wpłacony: 441 442 578 zł.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: esa.iod@enea.pl lub pisemnie na adres siedziby Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-210 Poznań.
 • Państwa dane osobowe Enea S.A. pozyskała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z a 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH.
 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Enea S.A. będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. umożliwienia Państwu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Enea S.A. (art. 4063 1, 2 , 4 i 5 KSH) oraz nagrywania przebiegu Walnego Zgromadzenia w stosunku do akcjonariuszy, którzy skorzystali z prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje spółki Enea S.A. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Enea S.A., w szczególności:
 3. wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Enea S.A. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 1, 11 i 2 KSH);
 4. realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
 5. obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
 6. obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 7. Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celach, o których mowa w pkt IV powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, jak również Komisja Nadzoru Finansowego, której zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje się wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadacie Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Enea S.A., zgodnie z zasadą I.Z.1.20 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,  publikuje nagrania audio-wideo z Walnych Zgromadzeń w Internecie, w związku z czym odbiorcami danych mogą być również użytkownicy sieci Internet. Odbiorcami danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Enea S.A. zaangażowane w procesie organizacji Walnych Zgromadzeń.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt III powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. prawo przenoszenia danych;
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa żądania danych

Podanie Państwa danych  osobowych  jest  konieczne  dla  realizacji celów określonych w pkt III powyżej. Bez podania danych Enea S.A. nie może realizować tych celów.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.