Szukaj

Roman Stryjski

Członek Rady Nadzorczej

Data powołania: 21 maja 2019 r.

Pan Roman Stryjski jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Ilmenau. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Technicznym Ilmenau, a doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Halle/Wittenberg. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektorem Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją. Wcześniej, przez wiele lat związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Inżynierską oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pełnił m. in. funkcję prorektora d.s. organizacji i rozwoju uczelni. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu. Od 2016 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.