Szukaj

Dobre Praktyki

Zarząd ENEA S.A. dokłada starań, aby stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, mając na uwadze transparentność Spółki, przyczyniającą się do kreowania wartości dla akcjonariuszy.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 26 lutego 2019 r. Emitent opublikował zaktualizowaną informację na temat stanu stosowania przez ENEA S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.