Szukaj

Dobre Praktyki

Zarząd Enei SA dokłada starań, aby stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, mając na uwadze transparentność Spółki, przyczyniającą się do kreowania wartości dla akcjonariuszy.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Zgodnie z §91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 20 marca 2015 r. Emitent opublikował oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r., które znalazło się w Rozdziale 6. Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2014 r.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.