Szukaj

Audytor

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Enea SA, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Enea SA, zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem, w tym w szczególności monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczące zasad i warunków jego zatrudnienia.

Jednocześnie w Spółce przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zgodnie z którym:

  • maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.
  • kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
  • kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego

Mając powyższe na uwadze regułą w Enea SA jest rotacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

W 2017 r. Rada Nadzorcza Enea SA dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 - 2020 oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2018 - 2020 wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski, natomiast badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 r. zostanie dokonane przez dotychczasowego audytora, tj. firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3 546.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.