Szukaj

2018

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2018

II kwartał 2018

III kwartał 2018

IV kwartał 2018

 Przychody ze sprzedaży netto

2 988 553

3 051 002

3 344 643

3 288 572

EBITDA

     702 129   
601 935 669 275 374 960

EBIT

338 778

294 105

287 365

116 838

Zysk netto

 254 068

207 962

158 259

98 961

Obszar wytwarzania - EBITDA

227 209

209 407

226 878

205 168

Obszar dystrybucji - EBITDA

 297 469

282 341

291 907

239 531

Obszar obrotu - EBITDA

 53 290

- 24 192

8 724

- 114 138

Obszar wydobycia - EBITDA

123 280

150 269

126 300

69 871

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 733 332 1 160 496 940 420 - 399 009

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- 730 302

- 530 859

- 493 003

- 555 963

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

- 177 842 - 102 434 - 173 947 292 823

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.