Szukaj

2017

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2017

II kwartał 2017

III kwartał 2017

IV kwartał 2017

 Przychody ze sprzedaży netto

2 709 690

2 857 084  2 795 423 3 043 492

EBITDA

666 426

692 009

588 820 

736 299

EBIT

382 579

399 042 288 234 417 875

Zysk netto

321 190

302 641  214 118 326 942

Obszar wytwarzania - EBITDA

202 247

225 033  182 301 125 756

Obszar dystrybucji - EBITDA

262 373

254 438  281 020 275 528

Obszar obrotu - EBITDA

50 822

54 230 25 919  46 797

Obszar wydobycia - EBITDA

178 269

142 965  129 834 257 915

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

572 270  782 467 880 256 344 651

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 732 991

-502 830 -592 328 -654 776

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

55 166  72 146 -195 157 1 318 035

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.