Szukaj

2016

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2016

II kwartał 2016

III kwartał 2016

IV kwartał 2016

 Przychody ze sprzedaży netto

 2 936 751

2 662 681

2 704 512

2 951 734

EBITDA

668 345

538 177

622 057

499 245

EBIT

388 637

221 934

338 571

170 172

Zysk netto

290 405

180 821

249 429

128 258

Obszar wytwarzania - EBITDA

203 556

127 937

133 618

52 379

Obszar dystrybucji - EBITDA

305 130

265 555

286 784

253 858

Obszar obrotu - EBITDA

17 809

32 751

67 130

36 306

Obszar wydobycia - EBITDA

 150 317 132 574 154 166 174 722

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej

395 232 766 841 660 322 602 050

Przepływy pieniężne netto z działanlności inwestycyjnej

-573 393 -819 098 -597 753 -500 336

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

60 967 450 607 -182 792 255 476

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.