Szukaj

2015

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2015

III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015

Przychody ze sprzedaży netto 

2 698 079 2 538 066 2 165 833 2 446 414 

EBITDA 

524 629 711 101 385 085 509 056 

EBIT 

-1 209 096 522 764 196 887  327 320

Zysk netto 

-1 236 716 419 568 152 935 265 335 

Segment wytwarzania - EBITDA 

187 113 419 224 112 698 176 374 

Segment dystrybucji - EBITDA

306 030 289 292 270 783 272 777 

Segment obrotu - EBITDA

38 456 6 574 31 197 49 868 

Segment wydobycia - EBITDA1)

 156 107      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

860 817 562 674 594 201 188 724 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-2 335 540 -196 955 -745 589 -446 580 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

239 716

1 383 499 48 848 980 963 
1) konsolidacja wyników GK LW Bogdanka od 1 listopada 2015 r.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.