Szukaj

2014

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2014

III kwartał 2014

II kwartał 2014

I kwartał 2014

Przychody ze sprzedaży netto 

2 628 223 2 386 977 2 466 452 2 373 743

EBITDA 

433 182 403 059 642 025 464 348

EBIT 

198 415 223 442 492 179 269 614

Zysk netto 

75 634 203 936 415 605 211 659

Segment wytwarzania - EBITDA 

185 668 112 017 316 640 123 680

Segment dystrybucji - EBITDA

267 930 285 269 313 056 292 469

Segment obrotu - EBITDA

23 691 - 132 23 925 61 102

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

 462 064 278 804 324 229 50 579

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

 -1 027 350 -852 333 -669 099 -500 011

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

116 225  435 311 329 234 165 015

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.