Szukaj

2013

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2013

III kwartał 2013

II kwartał 2013

I kwartał 2013

Przychody ze sprzedaży netto 

2 363 277 2 191 618 2 215 291 2 380 334

EBITDA 

273 519 456 506 387 698 549 895

EBIT 

86 182 268 004 196 445 355 228

Zysk netto 

60 863 206 848 157 965 296 844

Segment wytwarzania - EBITDA 

140 887 139 035 115 999 163 449

Segment dystrybucji - EBITDA

126 905 273 815 245 694 287 167

Segment obrotu - EBITDA

8 675 42 173 47 803 109 587

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

379 774 384 211 614 879 265 346

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-390 836 -608 316 -253 561 -518 146

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

701 616 502 -11 436 -811

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.