Szukaj

2012

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2012

III kwartał 2012

II kwartał 2012

I kwartał 2012

Przychody ze sprzedaży netto 

2 664 260 2 405 292 2 376 018 2 645 780

EBITDA 

305 762 405 185 443 371 420 308

EBIT 

116 043 221 094 259 546 228 206

Zysk netto 

84 351 187 730 218 685 203 300

Segment wytwarzania - EBITDA 

208 810 101 971 170 811 166 972

Segment dystrybucji - EBITDA

79 717 261 740 207 156 240 265

Segment obrotu - EBITDA

37 597 64 058 76 769 42 281

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

282 330 328 675 452 774 178 298

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-739 862 65 555 84 739 -519 461

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

-58 411 -188 760 -15 -8 482

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.