Szukaj

2011

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2011

III kwartał 2011

II kwartał 2011

I kwartał 2011

Przychody ze sprzedaży netto 

2 540 562 2 422 274 2 273 446 2 472 230

EBITDA 

234 269 529 410 325 655 439 440

EBIT 

71 038 336 694 155 434 282 795

Zysk netto 

73 173 306 642 166 751 247 362

Segment wytwarzania - EBITDA 

148 528 277 750 178 681 167 163

Segment dystrybucji - EBITDA

106 420 209 647 149 354 212 614

Segment obrotu - EBITDA

16 853 36 521 24 850 78 454

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

62 432 426 373 349 058 272 887

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

209 769 -211 624 -301 372 -254 410

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

-18 278 -195 513 -16 442 -5 147

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.