Szukaj

2010

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2010

III kwartał 2010

II kwartał 2010

I kwartał 2010

Przychody ze sprzedaży netto 

2 009 123 1 909 925 1 896 447 2 021 380

EBITDA 

263 601 383 044 328 259 389 732

EBIT 

101 261 217 190 166 960 226 553

Zysk netto 

92 372 182 317 145 302 219 390

Segment wytwarzania - EBITDA 

157 867 156 198 119 757 132 107

Segment dystrybucji - EBITDA

84 027 179 961 143 344 217 085

Segment obrotu - EBITDA

21 055 49 736 83 884 55 218

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

286 088 326 302 335 229 328 048

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-437 151 -247 170 -54 680 -328 612

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

-8 333 -14 477 -183 843 -4 317

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.