Szukaj

2009

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2009

III kwartał 2009

II kwartał 2009

I kwartał 2009

Przychody ze sprzedaży netto 

1 927 899 1 647 512 1 707 239 1 884 687

EBITDA 

245 346 178 755 358 999 383 850

EBIT 

66 234 15 443 200 331 223 597

Zysk netto 

67 328 54 376 189 805 202 101

Segment wytwarzania - EBITDA 

124 880 -8 600 160 056 185 533

Segment dystrybucji - EBITDA

44 499 159 176 166 498 115 772

Segment obrotu - EBITDA

83 942 34 753 47 196 69 922

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

326 596 192 080 390 475 -59 017

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-317 015 190 290 -188 248 -2 017 546

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

-18 742 -186 291 -18 560 -12 138

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.