Szukaj

2008

Wybrane dane finansowe [tys. zł]

IV kwartał 2008

III kwartał 2008

II kwartał 2008

I kwartał 2008

Przychody ze sprzedaży netto 

1 631 474 1 487 702 1 465 274 1 573 312

EBITDA 

248 599 216 014 173 530 244 580

EBIT 

96 400 59 119 12 188 83 652

Zysk netto 

79 366 45 040 15 664 75 297

Segment wytwarzania - EBITDA 

82 351 69 491 61 191 91 940

Segment dystrybucji - EBITDA

52 752 113 840 86 946 166 037

Segment obrotu - EBITDA

172 526 46 437 14 834 10 692

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

116 684 265 134 241 667 202 006

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

-396 033 -110 114 -194 784 -198 593

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

1 890 426 -104 672 -15 539 -16 315

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.