Szukaj

Dane finansowe i operacyjne

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2017

II kwartał 2017

III kwartał 2017

 Przychody ze sprzedaży netto

2 709 690

2 857 084  2 831 388

EBITDA

666 426

692 009

588 820 

EBIT

382 579

399 042 288 234

Zysk netto

321 190

302 641  214 118

Obszar wytwarzania - EBITDA

202 247

225 033  182 301

Obszar dystrybucji - EBITDA

262 373

254 438  281 020

Obszar obrotu - EBITDA

50 822

54 230 25 919 

Obszar wydobycia - EBITDA

178 269

142 965  129 834

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej

572 270  782 467 850 476 

Przepływy pieniężne netto z działanlności inwestycyjnej

-1 732 991

502 830 -1 824 983 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

55 166  72 146 -395 467 

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.