Szukaj

Dane finansowe i operacyjne

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo zestawienie kluczowych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Enea w ujęciu kwartalnym oraz rocznym od 2011 r.

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2017

 Przychody ze sprzedaży netto

2 709 690

EBITDA

666 426

EBIT

382 579

Zysk netto

321 190

Obszar wytwarzania - EBITDA

202 247

Obszar dystrybucji - EBITDA

262 373

Obszar obrotu - EBITDA

50 822

Obszar wydobycia - EBITDA

178 269

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej

572 270 

Przepływy pieniężne netto z działanlności inwestycyjnej

-1 732 991

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

55 166 

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.