Szukaj

Strategia rozwoju

Enea optymalizuje i dostosowuje model funkcjonowania koncernu surowcowo – energetycznego do otoczenia rynkowego. Grupa będzie aktywnym uczestnikiem pozytywnych zmian w polskiej gospodarce i będzie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Enea będzie istotnie zwiększać swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz stawiać na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii.

misja,wizja.JPG

W celu uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, Enea zdefiniowała 15 celów strategicznych w ramach czterech perspektyw:

Perspektywa Właściciela

 • Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty pozyskania i utrzymania Klienta
 • Duży, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków
 • Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK Enea
 • Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów
 • Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK Enea

Więcej

Perspektywa Klienta

 • Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb – wyrażonych lub nie
 • Dostarczanie w stosownym momencie tego co jest potrzebne (nie tylko tego co było zamówione)
 • Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług
 • Niski koszt zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK Enea
 • Poczucie bycia "zaopiekowanym" przez etycznego, rzetelnego i innowacyjnego dostawcę

Perspektywa Procesów

 • Wytwarzanie optymalnego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi
 • Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości
 • Sprawne, zintegrowane zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli Operatorów Biznesu na powierzonym majątku

Perspektywa Rozwoju

 • Zaprojektowanie i wdrożenie procesu kształtowania nowoczesnego ładu organizacyjnego na wszystkich szczeblach w całej GK Enea
 • Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne

Pięć kluczowych wytycznych dla inicjatyw strategicznych

inisjatywy strategiczne.JPG

 Kluczowe wskaźniki GK Enea w perspektywie do 2025 r.

wskaźniki.JPG

 Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Grupa zakłada, że w perspektywie 2025 r. 5-10% EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności.

 Innowacyjne produkty, usługi i linie biznesowe GK Enea

nowe inicjatywy.JPG

Szacowane nakłady inwestycyjne GK Enea w latach 2016-2030 [mln zł, ceny bieżące]

Obszar

2016-2025

2026-2030

Wydobycie 3 712 2 080
Dystrybucja 9 501 5 193
Wytwarzanie 4 808 504
Pozostałe 403 153
Potencjał CAPEX* 6 176 5 320
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego 3 200 2 500
Łącznie GK Enea 27 800 15 750
                                                          * Potencjał CAPEX zachowując wskaźnik dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie
 
 
 
Enea - prezentacja Strategii Rozwoju do 2030 roku

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.