Szukaj

Struktura akcjonariatu

Aktualnie kapitał zakładowy Enei SA wynosi 441 442 578 zł i dzieli się na 441 442 578 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji/głosów

Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach

Skarb Państwa 227 364 428 51,5%
Pozostali 214 078 150 48,5%
Suma 441 442 578 100%

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.