Szukaj

Dywidenda

Polityka dywidendy

Zasadą polityki w zakresie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Enei SA. Zarząd Enei SA zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy kieruje się koniecznością zapewnienia płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju naszej działalności.

Zamiarem Zarządu Enei SA jest wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 60% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wypłata dywidendy będzie możliwa w sytuacji, gdy przewidywane nakłady na rozwój i inwestycje, finansowane z kapitału własnego, okażą się mniejsze niż przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w Spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.

Dywidenda wypłacona z zysku za lata 2008 - 2016 (dane nie zostały przekształcone)

Kategoria

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Jednostkowy zysk netto

620 243 000 zł

696 608 000 zł

833 465 000 zł

522 680 000 zł

355 169 000 zł

364 386 000 zł

305 414 000 zł

203 785 000 zł

Wypłata dywidendy

110 360 644,50 zł 

207 478 011,66 zł

251 622 269,46 zł

158 919 328,08 zł

211 892 437,44 zł

194 234 734,32 zł

167 748 179,64 zł

203 063 585,88 zł

Wartość dywidendy na akcję

0,25 zł

0,47 zł

0,57 zł

0,36 zł

0,48 zł

0,44 zł

0,38 zł

0,46 zł

Wartość zysku na akcję

1,41 zł

1,58 zł

1,89 zł

1,18 zł

0,80 zł

0,83 zł

0,69 zł

0,46 zł

Stopa wypłaty dywidendy

17,8%

29,8%

30,2%

30,4%

59,7%

53,3%

54,9%

99,6%

Stopa dywidendy

1,7%

3,4%

3,8%

2,5%

3,0%

2,6%

2,2% 2,0%

Dzień prawa do dywidendy

24.07.2017

22.07.2015

23.07.2014

23.07.2013

13.08.2012

11.08.2011

24.05.2010 

13.08.2009

Dzień wypłaty dywidendy

10.08.2017

11.08.2015

12.08.2014

12.08.2013

03.09.2012

01.09.2011

10.06.2010

31.08.2009

 

wykreseneapjgpl2.jpg

 • W jaki sposób uzyskać uprawnienie do wypłaty dywidendy z akcji Enei SA?

  Akcjonariusz uzyskuje uprawnienie do wypłaty dywidendy z posiadanych akcji Enei, gdy akcje te będą w jego posiadaniu w tzw. dniu prawa do dywidendy.

  Dzień prawa do dywidendy określany jest w formie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enei SA.

  Dzień prawa do dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 r. został ustalony na 24 lipca 2017 r.

 • Kiedy najpóźniej mogę nabyć akcje Enei SA, aby posiadać prawo do dywidendy?

  Należy pamiętać, że począwszy od 6 października 2014 r. w obrocie akcjami obowiązuje okres rozliczeniowy T+2. Oznacza to, że transakcja nabycia akcji zostanie rozliczona w trakcie drugiej sesji od dnia realizacji zlecenia giełdowego.

  W konsekwencji, aby akcje uprawniające do dywidendy z zysku za 2016 r. znalazły się na rachunku inwestycyjnym w dniu prawa do dywidendy, tj. 24 lipca 2017 r., konieczne jest złożenie zlecenia ich kupna najpóźniej w czwartek 20 lipca 2017 r.

 • Kiedy otrzymam środki z dywidendy?

  Termin wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r. został ustalony na 10 sierpnia 2017 r. 

  Termin wypłaty dywidendy określany jest w formie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea SA.

 • Jaka będzie wysokość wypłaconej dywidendy?

  Wysokość dywidendy jaka zostanie wypłacona uzależniona jest od:

  • wysokości dywidendy uchwalonej na jedną akcję (tzw. wartość brutto)
  • liczby akcji, z których przysługuje dywidenda
  • obowiązkowych obciążeń podatkowych związanych z uzyskaniem dochodu z tyt. dywidendy

  Dywidenda z zysku za 2016 r. została uchwalona na poziomie 0,25 zł na jedną akcję – jest to wartość brutto, którą należy pomniejszyć o kwotę podatku z tytułu uzyskanego dochodu.

  Wysokość środków z tyt. dywidendy wypłaconej z zysku za 2016 r. jaka wpłynie na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy wynosi zatem:

  (0,25 zł x liczba akcji) - należny podatek od zysków kapitałowych

  Wysokość ryczałtowego podatku od dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy wynosi 19%.

  Płatnikiem podatku jest Enea SA. Podatek pobierany jest przed wypłatą środków pieniężnych na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy, a następnie jest on przekazywany automatycznie na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

   

 • Co powinienem zrobić, aby otrzymać dywidendę gdy akcje są zapisane na moim rachunku maklerskim?

  W przypadku akcjonariuszy, którzy posiadają akcje Enei SA na rachunku inwestycyjnym wypłata dywidendy zostanie zrealizowana automatycznie w dniu wypłaty dywidendy.

  W celu realizacji wypłaty dywidendy nie jest wymagana jakakolwiek ingerencja ze strony akcjonariusza.

  Środki z wypłaconej dywidendy mogą zostać dowolnie wykorzystane przez akcjonariusza na podstawie dyspozycji złożonych podmiotowi  prowadzącemu jego rachunek inwestycyjny.

 • Czy dyspozycja wypłaty dywidendy może być złożona przez pełnomocnika?

  Co do zasady jest to możliwe, jednak w celu uzyskania informacji dotyczących dokładnej procedury prosimy o kontakt ze swoim domem maklerskim.

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.