Szukaj

Akcje pracownicze

W związku z komercjalizacją oraz prywatyzacją Enei SA dotychczasowi pracownicy Grupy Kapitałowej Enei uprawnieni byli do nieodpłatnego nabycia tzw. „akcji pracowniczych”.

Proces nieopłatnego nabywania akcji Spółki odbywał się na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz Ustawy z 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.

Na cele przekazywania akcji pracowniczych uprawnionym osobom przeznaczone były wszystkie akcje zwykłe imienne serii B Enei SA w liczbie 41.638.955 sztuk. Wartość programu akcji pracowniczych oszacowano na 921 mln zł.

Założeniem nieodpłatnego nabywania akcji Enei SA przez pracowników było przede wszystkim przyznanie im rekompensaty za pracę świadczoną przed dniem komercjalizacji przedsiębiorstwa (a więc w przeszłości), o czym m.in. świadczy ustalenie dla programu łącznej, nie podlegającej zmianie w wyniku dalszej pracy pracowników, ilości przyznanych akcji.

Akcje Enei SA przyznawane były pracownikom wg 2 kryteriów:

  • zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie w dniu jego wykreślenia z rejestru
  • stażu pracy w komercjalizowanym przedsiębiorstwie

Prawo do nabycia akcji powstało na podstawie Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 16 maja 2010 r. w związku ze sprzedażą 3 miesiące wcześniej przez Skarb Państwa akcji Enei SA. Urawnionych do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Enei SA było 8.818 osób, dla których przewidziano 33.239.235 akcji. Zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu, co oznacza, że do nabycia akcji pracowniczych uprawnieni są również spadkobiercy osób uprawnionych.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Enei SA akcje imienne serii B należące do Skarbu Państwa przeznaczone na cele określone w Ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz Ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, stały się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia.

Proces nieodpłatnego udostępniania ww. akcji został  zasadniczo zakończony 16 maja 2012 r. (z zastrzeżeniem, że w pewnych szczególnych przypadkach spadkobierca może podpisać umowę nieodpłatnego nabycia akcji po wskazanej dacie).

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.