Szukaj

Władze Spółki

Zarząd Enea SA

Zarząd Enea SA jest czteroosobowy. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea SA.

Osoby zarządzające Enea SA nie posiadają akcji Enea SA lub akcji i udziałów w podmiotach zależnych.

Rada Nadzorcza Enea SA

Rada Nadzorcza Enea SA jest dziewięcioosobowa. Obecna Rada Nadzorcza jest radą IX kadencji.

Rada Nadzorcza Enea SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Tadeusz Mikłosz posiada 4 140 akcji Enea SA. Pozostałe osoby nadzorujące Enea SA nie posiadają akcji Enea SA lub akcji i udziałów w podmiotach zależnych.

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń w następującym składzie:

Komitet ds. Audytu

   

Ireneusz Kulka 1) Przewodniczący
Roman Stryjski 1) Członek
Piotr Mirkowski 1) Członek
Sławomir Brzeziński Członek
Wojciech Klimowicz Członek

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Paweł Jabłoński Przewodniczący
Stanisław Kazimierz Hebda
 Członek
Tadeusz Mikłosz  Członek
Piotr Mirkowski 1) Członek
Paweł Andrzej Koroblowski Członek

 

 

 

 

 

 

 1) Członek niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Na chwilę obecną w Enea SA nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria takie jak w szczególności płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.