Szukaj

Rating

ENEA S.A. posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez agencję ratingową Fitch Ratings.

Agencja

Fitch Ratings

Długoterminowy rating
w walucie krajowej i zagranicznej 

 BBB

 Perspektywa ratingu

 Stabilna

 Data nadania ratingu

 14 kwietnia 2011

Daty potwierdzenia ratingu

1 października 2018

30 czerwca 2017

30 listopada 2016

29 października 2015

27 kwietnia 2015

30 kwietnia 2014 

4 kwietnia 2013

5 kwietnia 2012

Z uwagi na opuszczenie przez Enea SA składu indeksu WIG20 agencja ratingowa EuroRating zaprzestała z 17 marca 2017 r. prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego Spółki, jednocześnie wycofując nadany jej rating.

Poniższa tabela ma charakter informacyjny i prezentuje historyczne ratingi Enea SA, w okresie gdy Spółka wchodziła w skład indeksu WIG20.

Agencja

EuroRating

 Długoterminowy rating 

 BBB

Perspektywa ratingu

 Negatywna*

 Data nadania ratingu

23 marca 2015

Daty potwierdzenia ratingu

11 stycznia 2017

30 września 2016

8 lipca 2016

26 kwietnia 2016

19 stycznia 2016

21 październik 2015

10 września 2015

3 czerwca 2015

  * Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną 11 stycznia 2017 r.

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.