Szukaj

2018

Wybrane dane finansowe [tys.zł]

I kwartał 2018

II kwartał 2018

III kwartał 2018

 Przychody ze sprzedaży netto

2 988 553

3 051 002

3 344 643

EBITDA

     702 129   
601 935 669 275

EBIT

338 778

294 105

287 365

Zysk netto

 254 068

207 962

158 259

Obszar wytwarzania - EBITDA

227 209

209 407

226 878

Obszar dystrybucji - EBITDA

 297 469

282 341

291 907

Obszar obrotu - EBITDA

 53 290

- 24 192

8 724

Obszar wydobycia - EBITDA

123 280

150 269

126 300

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 733 332 1 160 496 940 420

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- 730 302

- 530 859

- 493 003

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

- 177 842 - 102 434 - 173 947

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.