Szukaj

Profil działalności

Grupa Enea rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.

obszary biznesowe_.jpg

 

 

Podstawowym zadaniem Grupy Enea jest dalszy rozwój oraz umacnianie jej pozycji na polskim rynku energii elektrycznej i paliw.

Grupa Enea 2018 - mapka.png

Wydobycie

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej  i północno-wschodniej Polsce.

 

Wyszczególnienie

2016

2017

Zmiana 

 Produkcja netto [tys. ton]

9 038 9 050 0,1% 

 Sprzedaż węgla [tys. ton]

9 141 9 151  0,1%

Zapasy [tys. ton]
(na koniec okresu) 

125 24 -80,8%

Roboty chodnikowe [km]

25,5 30,7 20,4%

 

Wytwarzanie

Wyszczególnienie

Moc zainstalowana elektryczna [MWe]

Moc osiągana elektryczna [MWe]

Moc zainstalowana cieplna [MWt]

Elektrownia Kozienice

4 071,8 4 016,0 105,0

Elektrownia Połaniec

1 837,0 1 882,0 130,0

Elektrociepłownia Białystok

203,5 156,6 383,7

Farmy Wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna

70,1 70,1 -

Biogazownie Liszkowo i Gorzesław

3,8 3,8 3,1

Elektrownie Wodne

60,4 57,6 -

MEC Piła

10,0 10,0 150,4

PEC Oborniki

- - 30,4

MPEC Białystok 

- - 185,0

 

Wyszczególnienie

2016

2017

Zmiana

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh], w tym:

13 567

20 973

54,6%

Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [GWh]

13 028

19 147

47,0%

Produkcja z odnawialnych
źródeł energii [GWh]

539

1 826

238,8%

Produkcja ciepła [TJ]

5 299

7 070

33,4%

 

Dystrybucja

Dystrybucja.JPG

Wyszczególnienie

2016

2017

Zmiana

SAIDI przerwy planowane
i nieplanowane z katastrofalnymi
(WN,SN) [minuty]

241,76 618,71

155,92%

SAIFI przerwy planowane
i nieplanowane z katastrofalnymi
(WN,SN) [szt.]

3,72 4,31

15,86%

WRA [tys. zł]

7 252 486 7 519 498

3,7%

Wskaźnik strat sieciowych [%]

6,28%  5,83%

-0,45 p.p.

Liczba odbiorców [szt.]

2 520 175 2 552 699

1,3%

Sprzedaż usług dystrybucyjnych [GWh]

18 741 19 259

2,8%

 

Obrót

W  2017 r. w stosunku do 2016 r. nastąpił istotny wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o 927 GWh, tj. o ponad 5%. Wzrost wolumenu sprzedaży wygenerowany został na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom  biznesowym – wzrost o 1.250 GWh, tj. o ponad 10%. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego (dynamika 99,3%). Zmniejszeniu natomiast uległ wolumen sprzedaży paliwa gazowego. W 2017 roku wzrósł o blisko 50 mln zł całkowity przychód ze sprzedaży. Wynikał on z 3% wzrostu przychodów ze sprzedaży odbiorcom biznesowym, tj.  93 mln zł. Spadek przychodów ze sprzedaży odbiorcom z segmentu gospodarstw domowych nastąpił w efekcie korekty cen taryfy regulowanej.

 Obrót.JPG

 

 

 

 

 

 

Mając na względzie zróżnicowany i międzynarodowy charakter akcjonariatu Enea SA, jak również postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Enea SA zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy tekstem w języku polskim i angielskim, rozstrzygające znaczenie ma tekst sporządzony w języku polskim.